Pracujeme jako manželé na jednom pracovišti, je to problém?

Někdy se stane, že se přitahují dva kolegové a přeroste to až ve sňatek manželský anebo naopak, zásahem osudu manželé dostanou pracovní nabídku u stejného zaměstnavatele. Může to někdy být problém nebo jde spíš jen o to, že se vám pravděpodobně pracovní život přelije i do toho osobního?

Jak tuto problematiku ošetřuje zákoník práce

Z provozních důvodů někdy může být vhodné, aby u téhož zaměstnavatele pracovaly osoby blízké nebo příbuzné, včetně manželů. Hodí se to například v zemědělství, obchodech a službách nebo v rekreačních provozech. Zákoník práce nezakazuje zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti, a to ani v pozici nadřízeného a podřízeného. Nicméně zákoník práce ukládá, že nelze mezi manželi a registrovanými partnery ustanovit základní pracovněprávní vztah. Tedy pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Nevztahuje se to však na spolupráci na podnikání s manželem. Je povoleno, aby byl manžel zaměstnán právnickou osobou (tedy např. obchodní společností, kde druhý manžel působí jako jednatel společnosti s ručením omezeným). Také je možné, aby byl zákaz pracovních vztahů mezi manžely nebo jinými příbuznými ošetřen ve vnitřních předpisech konkrétního zaměstnavatele.

Zaměstnání ve státní správě

Trochu přísnější požadavky má zákon o státní službě týkající se státních úředníků. Podle něj nesmí být státní zaměstnanci, kteří jsou si navzájem osobami blízkými, zaměstnáni tak, aby jeden byl podřízen druhému nebo podléhal jeho účetní či finanční kontrole. Jako osoba blízká se v tomto případě bere sourozenec, partner a manžel, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Existenci tohoto příbuzenského vztahu musí žadatel o přijetí do služebního poměru oznámit služebnímu orgánu. Pokud k těmto příbuzenským vztahům dojde dodatečně (například uzavřením manželství), musí služební orgán zajistit adekvátní změnu služebního zařazení zaměstnance.

TIP: Pokud nejste se svou současnou prací spokojení, proč ji nezměnit? Největší nabídku pracovních míst nabízí hitprace.cz.

Nejnovější články

spot_img

Další články autora